Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie polski.

O Agencji

Geneza powstania i zadania ARiMR.

img-responsive Komabny na polu
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) – jest to państwowa agencja, która została powołana ustawą z 29 grudnia 1993 roku, mająca na celu wspieranie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na terenie polski. 

Przełomowym momentem dla polskiego rolnictwa było przystąpienie polski do unii Europejskiej w 2004 roku. Dzięki wspólnej polityce polscy rolnicy mają zagwarantowany swobodny przepływ produktów rolnych, otrzymują dopłaty bezpośrednie do gruntów i maszyn rolniczych, mogą skorzystać z funduszy strukturalnych i subwencji. Pośrednim efektem członkostwa w Unii było także pojawienie się na polskim rynku sieci dealereskich czołowych producentów maszyn rolniczych, oferujących nowoczesny sprzęt i części zamienne do niego.

W okresie finansowym 2007‐2013 rolnicy otrzymali ponad 120 mld zł, co stanowiło jedną czwartą całego unijnego wsparcia dla Polski. W tym czasie  według danych Głównego Urzędu Statystycznego odsetek gospodarstw rolnych wyposażonych w ciągnik rolniczy wzrósł z 45% w 2005 roku do 68% w 2015 r. Rząd wyznaczył ARiMR do pełnienia roli agencji płatniczej zajmującej się wdrażaniem programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej i udzielania pomocy z krajowych środków przeznaczonych na rozwój rolnictwa. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa od 01/09/2017 definiują ARiMR jako jedyną agencję płatniczą UE na obszarze Polski.Dopłaty unijne

Rozwój polskiego rolnictwa dzięki dopłatom i programom współfinansowanym przez Unię Europejską.

Mimo problemów związanych z uwarunkowaniami historycznymi i strukturą własnościową gospodarstw rolnych, polskie rolnictwo po wstąpieniu do unii w dosyć krótkim czasie stało się konkurencyjne na rynku europejskim. W tym czasie mocno rozwinęło się rolnictwo ekologiczne, a właściciele tych gospodarstw zaczęli ubiegać się o specjalne certyfikaty unijne, oraz znacznie zmodyfikowali swoje gospodarstwa, dokonując zakupów nowoczesnych maszyn takich jak: ładowarki, prasy, i opryskiwacze. Dla przykładu w 2001 roku mieliśmy ok 700 ekologicznych gospodarstw rolnych, a w roku 2013 było już ich ok 27 tysięcy. Na rozwój rolnictwa w Polsce duży wpływ mają także dopłaty bezpośrednie do gruntów, chciaż już zupełnie inną sprawą jest ich wielkość w porównaniu do dopłat, jakie otrzymują zachodni rolnicy. W tym przypadku wschodnioeuropejskie gospodarstwa mogą poczuć się nieco pokrzywdzeni, według wyliczeń, kwota płatności bezpośrednich w Polsce jest też niższa, niż unijna średnia, i to niemal o 9%.

Wsparcie UE wykracza poza płatności bezpośrednie i uczestnictwo we wspólnym rynku produktów rolnych, co niewątpliwie przekłada się to na wzrost dochodów rolniczych. To także inwestycja w infrastrukturę, edukację lub kulturę na obszarach wiejskich. Na ten cel przeznaczane jest także bardzo dużo pieniędzy, a działalność ta przekłada się bezpośrednio na poprawienie jakości życia na wsi.

img-responsive dopłaty unijne dla rolnictwa

Programy finansowania polskiej wsi

Krótka historia i opis programów wsparcia rolnictwa nadzorowanych przez ARiMR.

Używane ciągniki - oferta korbanek.pl

SAPARD

 

W kwietniu 1999 roku Unia Europejska ustanowiła program SAPARD, czyli przedakcesyjny program rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich mający na celu pomóc w procesach przekształceń strukturalnych na wsi w krajach kandydujących do unii. Wdrażanie programu SAPARD  i przyjmowanie wniosków zaczęło się w lipcu 2002 roku, a zakończyło się w lutym 2004 roku.  Najwięcej pieniędzy zaplanowano wydać na: poprawę przetwórstwa rolno-spożywczego (38 proc.), rozwój i poprawę infrastruktury wiejskiej (28 proc.), inwestycje w gospodarstwach rolnych (18 proc.) i na różnicowanie działalności gospodarczej na wsi (16 proc.), co miało ułatwić rolnikom poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodów. W praktyce jednak najwięcej środków finansowych (47 proc. zamiast 28 proc. planowanych) przeznaczono na rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich (budowa dróg, oczyszczalni ścieków, wodociągów i kanalizacji. Początkowe skomplikowane procedury udziału w programie skutkowały bardzo małym zainteresowaniem ze strony rolników. Dopiero pod koniec jego trwania, dzięki mniej restrykcyjnym wymaganiom rolnicy zdecydowali się na składanie wniosków. Z programu najbardziej skorzystały duże gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolne, które były bardziej rozeznane w działaniu programów unijnych, oraz posiadały lepszą koniunkturę umożliwiającą zakup maszyn. Dlatego też w tym okresie największym zainteresowaniem cieszyły się duże ciągniki rolnicze i kombajny zbożowe.

Używane agregaty uprawowe na korbanek.pl

Sektorowy Program Operacyjny SPO - Rolnictwo 2004-2006

Program SPO „Rolnictwo” od momentu uruchomienia spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem ewentualnych beneficjentów. Początkowa nieufność, z jaką rolnicy podchodzili do programów UE (szczególnie było to widoczne na początku realizacji Programu SAPARD), ustąpiła miejsca myśleniu o przyszłości związanej z rozwojem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich zwiększeniu efektywności produkcyjnej gospodarstw rolnych. Niewątpliwie jedną z przyczyn była takiego myślenia była poprawa opłacalności produkcji rolniczej.

Program SPO „Rolnictwo” miał charakter inwestycyjny. Z alokacji środków wynika, że 75% środków przewidzianych na realizację programu zostało przeznaczone na projekty „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym” Niemal 46% tej kwoty przeznaczono na finansowanie działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”, które było największym, pod względem finansowym, działaniem programu (34% ogólnej kwoty). W ramach tego programu rolnikom umożliwiono znaczną modernizację parku maszyn, co zaowocowało większą konkurencyjnością polskich rolników na rynku Unii Europejskiej. Modernizacja parku maszyn opierała się na wymianie między innymi takich maszyn jak agregaty uprawowe, prasy, prasoowijarki. Bardzo dużą popularnością cieszył się także program „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, który zachęcał młodych, wykwalifikowanych rolników do inwestowania w rozwój gospodarstwa.

Używane kombajny zbożowe - oferta maszyn Korbanek

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013

Kolejnym programem nadzorowanym przez ARiMR i mającym na celu modernizacje polskiej wsi był Program Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007-2013. Największym zainteresowaniem cieszyło się wsparcie  udzielane z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych". Skorzystało z niego  ponad 59 tys. rolników, którzy uzyskali pomoc na inwestycje w wysokości blisko 8,6 mld zł. Te pieniądze  pozwoliły im zmodernizować ponad 46 tys. gospodarstw, kupić ok. 300 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, wybudować lub zmodernizować ponad 3,2 mln m2 budynków gospodarczych. Bardzo dużym zainteresowaniem także cieszyły się programy wparcia młodych rolników oraz różnicowania w kierunku działalności nierolniczej. Innym programem, który znacznie wpłynął na rozwój rynku rolnego w Polsce, był program wspierający grupy producentów rolnych – dzięki któremu w owym czasie dobrze prosperujących przedsiębiorstw zrzeszających rolników w tzw grupy produkcyjne. W ramach PROW dofinansowanie można było otrzymać m.in.  na zakup maszyn lub urządzeń służących do przetwarzania produktów rolnych, a także ich magazynowania. Do kosztów kwalifikowalnych zaliczano również koszty budowy, modernizacji budynków i budowli wykorzystywanych do prowadzonej działalności. Wiele gospodarstw zdecydowało się na inwestycje w nowe silosysuszanie i czyszczalnie ziarna. Wsparcie można było także uzyskać na zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do przewozu produktów rolnych. O kolejności przysługiwania pomocy decydowały punkty przyznawane na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Najbardziej premiowane były inicjatywy związane z wprowadzaniem nowych technologii i procesów produkcyjnych, poprawa ochrony środowiska.

 


PROW 2014-2020

Zmiany i nowości w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Obecny PROW jest podobny do PROW znanego z lat 2007-2013, jednak jego struktura uległa  małej zmianie. W swojej obecnej formie są to tzw. działania i mogą jednocześnie wykorzystywać różne „poddziałania”. Stworzono łącznie 25 form wsparcia, w tym kontynuację pomocy z lat ubiegłych. Interesujące jest wsparcie modyfikacji bardzo popularnego działania „Modernizacja Rolnictwa”. Obecnie wartość pomocy będzie zależeć od rodzaju przewidywanej inwestycji. Rolnicy, którzy stawiają na rozwój produkcji prosiąt (do 900 tys. zł), mogą otrzymać maksymalne wsparcie. Dla pozostałych inwestycji związanych z produkcją zwierzęcą wsparcie wyniesie 500 tys. Wszystkie pozostałe projekty, a także zakupy w gospodarstwach rolnych będą mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości do 200 tys. zł. Młodzi rolnicy także otrzymają silne wsparcie, a oprócz wyższych dopłat bezpośrednich otrzymają „premię” w wysokości 150 tys. zł. W przeciwieństwie do poprzednich planów, teraz płatności będą dokonywane w dwóch etapach: pierwszy - 80%. Drugi raz po zakończeniu inwestycji i odnotowaniu wydatków - 20%. Zupełnie nowym rozwiązaniem uwzględnionym w PROW 2014-2020 będzie Premia Restrukturyzacyjna Małych Gospodarstw. Te gospodarstwa będą mogły odebrać 60 tys. zł na inwestycje w poprawę swoich zysków. W miarę wzrostu zysków rolnicy będą mogli korzystać z innych form wsparcia PROW. Jeśli jednak taki rolnik zdecyduje się go gospodarstwo sprzedać, otrzyma odszkodowanie w wysokości 120%, które otrzymywałby do 2020 roku. Kolejną nowością obecnego Prow jest to, iż wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe można przesyłać wyłącznie elektronicznie, po utworzeniu konta i zalogowaniu się na portalu ARiMR.
img-responsive Maszyny używane na korbanek.pl

Wybrane działania pomocowe

Opis najpopularniejszych działań pomocowych zawartych w PROW 2014-2020, oraz terminy składania wniosków.

Nowe i używane rozsiewacze - oferta korbanek.pl

Młody rolnik

 

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają, lub zobowiążą się do uzupełnienia odpowiednich kwalifikacji zawodowych. Benieficjenci się o  wsparcie powinni być właścicielami gospodarstwa o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie mogą wejść w jego posiadanie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy. W ramach wsparcia młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Wsparcie jest wypłacane w dwóch ratach. Pierwszą (120 tys. zł) otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – przyznawana jest po realizacji biznesplanu. Najczęściej finansowane maszyny z tego programu to: pługi rolnicze, kosiarki, rozrzutniki obornika, rozsiewacze nawozów i ścielarki.

Wnioski można składać od 31 marca 2022 r. do 29 maja 2022 r.

Nowe i używane siewniki na korbanek.pl

Restrukturyzacja małych gospodarstw - 60 tyś. dopłaty.

O ten rodzaj pomocy mogą starać się rolnicy posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara użytków rolnych, lub posiadający nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ważnym kryterium jest wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa, która nie może przekraczać 13 tysięcy Euro. Kolejnym ważnym kryterium jest to, by dochód lub przychód z działalności rolniczej stanowił co najmniej 25 proc. całości dochodów, lub przychodów. Z działania można otrzymać premię w wysokości 60 tys. zł wypłacaną w ratach. Wsparcie w całości należy przeznaczyć na prowadzoną w gospodarstwie działalność rolniczą. Najczęściej przy pomocy tego programu mniejsi rolnicy decydują się na zakup: zgrabiarek, przetrząsaczy polowych, małych bron talerzowych, siewników zbożowych i owijarek.

Wnioski można składać od 16 maja do 14 lipca 2022 r.

Używane przystawki do kombajnów na korbanek.pl

Rozwój usług rolniczych

 

W ramach działania wsparcie dotyczy inwestycji dotyczących działalności polegającej na świadczeniu usług rolniczych. Głównym celem instrumentu wsparcia jest ułatwienie dostępu gospodarstw rolnych (zwłaszcza małych) do nowych technologii - co w konsekwencji przełoży się na poprawę ich konkurencyjności. Poziom pomocy wynosi maksymalnie 50% kosztów inwestycji kwalifikującej się do wsparcia. Maksymalna wysokość pomocy przyznana w okresie realizacji programu jednemu beneficjentowi wynosi 500 000 zł. Rolnicy, którzy będą chcieli otrzymać dotacje na rozwój usług rolniczych będą mogli uzyskać wsparcie na znacznie szerszą ilość  działalności niż dotychczas. Możliwe będzie m.in. świadczenie usług z zakresu rolnictwa precyzyjnego, oraz zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych. Usługodawcy środki z tej dotacji przeznaczają głównie na: sieczkarnie polowe i hedery do nich, ciągniki, przystawki do kukurydzy, kombajny zbożowe, wozy asenizacyjneprzyczepy i siewniki punktowe.

Nabór wniosków  na przełomie kwietnia i maja 2022 roku. Jednak na planowane przedłużenie działania PROW o 2 lata - ostateczny termin składania wniosku o płatność końcową to 30 czerwca 2025.

Filmy z prezentacją maszyn

Programy unijne dla Rolników
Maszyny rolnicze w programach unijnych

Wasze opinie

 • Tomasz
  Ocena
  Wreszcie serwis gdzie wszystko jest w jednym miejscu, rzetelnie pokazane i opisane jak dla mnie rewelacja

  • Marcin
   Dosłownie ująłeś to najlepiej

  • Roman
   Ocena
   Porządnie zebrana wiedza, opisana tak jak powinno to być na każdej stronie, dałem 5 ocenę bo wyżej się nie dało

   • Admin
    Dziękuje za miłe słowa staram się aby informacje były przydatne

   • Farmer
    Ocena
    Faktycznie dzięki Unii to nasze rolnictwo przeszło wielką zmianę, jednak same dopłaty bezpośrednie niestety mamy jedne z niższych w Europie

    • Admin
     Niestety tak jest- z tego co niedawno ogłoszono jesteśmy na 18 miejscu w europie, pod względem wysokości dopłat do gruntów. Miejmy tylko nadzieje, że się w końcu to zmieni.


Weź udział w dyskusji, napisz co sądzisz.

Jak oceniasz informacje na stronie: